Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ tư, 26/09/2018, 07:51 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, động viên toàn dân tham gia học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, ngày 13/4/2007 Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TƯ “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TƯ, toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, các tổ chức xã hội tích cực tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thấy rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời là một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) nói chung và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời nói riêng. Qua theo dõi, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng được nhiều văn bản chỉ đạo, định kỳ, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và đôn đốc việc triển khai thực hiện; từ đó đã kịp thời đánh giá những ưu điểm, động viên khen thưởng, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện chỉ thị.

Công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy đã góp phần đưa phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời phát triển cả bề rộng và chiều sâu, hệ thống tổ chức của hội được kiện toàn, củng cố và lan tỏa đến khắp các vùng miền trong tỉnh, trở thành tổ chức hội có tỷ lệ tập hợp hội viên cao nhất nước. Nội dung, hình thức hoạt động của Hội Khuyến học có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao; đã gắn kết giữa hệ thống giáo dục chính quy trong nhà trường với hệ thống học tập ngoài xã hội, để xây dựng một xã hội học tập thực hiện mục tiêu đào tạo con người toàn diện, có ích cho xã hội. Trong những năm qua, phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học” đã được quan tâm đẩy mạnh trên địa bàn tỉnh, số gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình hiếu học ở các cấp, các đơn vị tăng nhanh. Thông qua phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo từ các gia đình, cá nhân, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ nguồn kinh phí lên đến hàng tỷ đồng.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định cần phát huy hơn nữa công tác tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đó là:

Tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 11-CT/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Xác định khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo hệ thống Tuyên giáo các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài góp phần thực hiện khâu đột phá phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương những cá nhân, tập thể gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập... đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ hội viên và mọi người dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong phong trào xây dựng xã hội học tập. 

Tham mưu cho tỉnh tăng cường củng cố, xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu quả; là nòng cốt liên kết các lực lượng tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Triển khai sâu rộng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương học tập suốt đời của Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Xây dựng Gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học/Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập”.

Phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp với Hội Khuyến học các cấp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; gắn công tác khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, với phong trào xóa đói, giảm nghèo làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phát triển các hình thức học tập chính quy đi đôi với phát triển, đa dạng hóa các hình thức học tập, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cho ngành giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, học suốt đời.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ thị, vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài, mở rộng hình thức học bổng khuyến học ở từng gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Tích cực huy động sự ủng hộ của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ cho quỹ khuyến học, khuyến tài.

Công tác khuyến học có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục đào tạo, các ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp cần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập trong phạm vi từng địa phương, đơn vị; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội khuyến học hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, tạo nên một xã hội học tập, học tập suốt đời của tất cả mọi người, với mục tiêu: Học để biết, học để làm việc, học để chung sống, học để tồn tại.

Hà Xuân Thiện

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security