Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

“Cầu nối” để phát triển kinh tế tập thể

Thứ bảy, 27/04/2019, 06:32:18
Print + | - Font Size: A
“Cầu nối” để phát triển kinh tế tập thể

“Cầu nối” để phát triển kinh tế tập thể

A Font Size: - | +

bpt5-1556271380
Mô hình trồng ớt, măng tây, chuối... của HTX Sông Đà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông cho hiệu quả kinh tế cao.

PTĐT - Kinh tế tập thể (KTTT) nòng cốt là hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT là một tất yếu khách quan là chủ trương lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Nghị quyết 13 NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Liên minh HTX (LMHTX) tỉnh đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với các tổ chức kinh tế khu vực KTTT, đồng hành cùng HTX góp phần tạo thuận lợi cho HTX phát triển.

Bám sát tinh thần Nghị quyết, LMHTX tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế hợp tác, HTX theo từng giai đoạn và hàng năm. Bằng những việc làm cụ thể đã tác động đến các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác và tạo điều kiện để các HTX phát triển. LMHTX tỉnh cũng đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt tập trung tuyên truyền đối với cán bộ cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở và cán bộ quản lý HTX. Để làm tốt công tác tuyên truyền LMHTX tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, Trường Chính trị tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tổ chức các lớp tập huấn cập nhật kịp thời các chủ trương, pháp luật, chính sách về vai trò của KTTT trong giai đoạn hiện nay. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và cán bộ quản lý HTX, từ đó có những biện pháp chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn một cách thiết thực, hiệu quả. 

LMHTX tỉnh đã tư vấn trực tiếp và hỗ trợ các mô hình HTX phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung tư vấn các nội dung về lập phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của HTX, đảm bảo quy mô phù hợp với quy định của các chính sách hỗ trợ, phát triển HTX; tư vấn quản trị HTX, kỹ năng quản lý, điều hành HTX theo Luật HTX năm 2012; tư vấn nghiệp vụ hạch toán kế toán cho đội ngũ là kế toán các HTX.

Từ thực tiễn trên, các mô hình HTX đã phát huy hiệu quả trong việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, quản trị HTX; được thụ hưởng một số chính sách hỗ trợ HTX theo quy định của Trung ương và của tỉnh như: Đất xây dựng trụ sở HTX, đất sản xuất kinh doanh, hỗ trợ vốn vay, lồng ghép các chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp... LM HTX tỉnh cũng đã tích cực phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX có cách thức tổ chức quản lý HTX tốt, hiệu quả kinh tế cao như: HTX Nông nghiệp và dịch vụ điện năng Vĩnh Lại; Quỹ TDND Hùng Lô; HTX Sản xuất rau an toàn Tứ Xã, HTX Sản xuất Mỳ gạo Hùng Lô... Trên cơ sở xây dựng các mô hình HTX hoạt động  hiệu quả đảm bảo vừa tổ chức quản lý tốt, vừa sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, LMHTX tỉnh chủ động đẩy mạnh các hình thức, giải pháp để nhân rộng các mô hình.

Thông qua các hình thức như: Thông tin trên Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử tỉnh, Bản tin KTTT tỉnh, in sách giới thiệu gương điển hình HTX, tổ chức thăm quan thực tế tại các mô hình cho cán bộ cấp ủy, chính quyền, cán bộ quản lý HTX trong tỉnh nghiên cứu, học tập. Từ cách làm trên, nhiều HTX hoạt động yếu kém được củng cố, đến nay làm ăn có hiệu quả và có khả năng phát triển tốt, những HTX hoạt động yếu kém ngừng hoạt động được tư vấn giải thể theo đúng quy định của Luật, đồng thời phát triển một số HTX lĩnh vực mới. 

bpt3-1556271405
Sơ chế sản phẩm tại HTX rau an toàn Tứ Xã (Lâm Thao).

Đến nay, toàn tỉnh có 1.429 tổ hợp tác (THT) với 7.016 thành viên. Doanh thu bình quân một THT năm 2018 đạt 521 triệu đồng, tăng 801% so năm 2003 (năm 2003 đạt 57,8 triệu đồng/THT). Lợi nhuận bình quân năm 2018 đạt 47 triệu đồng/THT, tăng 658% so với năm 2003. Từ thực tiễn cho thấy, THT là mô hình thích hợp nhất để khắc phục có hiệu quả một số mặt còn yếu của kinh tế hộ, kinh tế cá thể; vừa hợp lực được khả năng về vốn, công cụ, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất của từng hộ, từng cá nhân, vừa phát huy được tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống, tham gia xóa đói giảm nghèo và góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, khẳng định sự đa dạng, hiệu quả của mô hình KTTT từ nhu cầu hợp tác để phát triển.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, các HTX được thành lập trước khi Luật HTX 2003 ra đời đã tiến hành chuyển đổi theo Luật HTX và tiến hành củng cố, đổi mới tổ chức bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, gắn liền với việc cải tiến phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển theo đúng định hướng của địa phương.

Đến cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 491 HTX; trong đó có 421/491 HTX đang hoạt động. Tổng số vốn hoạt động, doanh thu, lợi nhuận HTX tăng nhanh, bền vững. Số vốn hoạt động của HTX tăng từ 181,7 tỷ đồng lên 4.236 tỷ đồng năm 2018, tương ứng tăng 2.331% so năm 2003. Doanh thu bình quân năm 2018 đạt hơn 2 tỷ đồng/ HTX, tăng hơn 1,5 tỷ đồng/HTX (tăng 392,3%) so với năm 2003. Lợi nhuận bình quân đạt 152,9 triệu đồng/HTX, tăng 141,3 triệu đồng/HTX (tăng 1.420% so với năm 2003). Tổng số lao động thường xuyên làm việc tại HTX 4.142 người, so với năm 2003 tăng 938 người (129,3%). Tiền lương bình quân của lao động thường xuyên làm việc tại HTX là 32,6 triệu đồng/người/năm, trong khi năm 2003 mới chỉ đạt 1,2 triệu đồng/người/năm, tăng 2.720%. Số lượng HTX thành lập mới tăng mạnh. 3 năm gần đây (2016 - 2018) toàn tỉnh thành lập mới 105 HTX, tăng gấp đôi giai đoạn từ 2013 - 2015, tăng 516% so năm 2003.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW có thể khẳng định khu vực KTTT có vai trò, vị trí quan trọng trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho đông đảo người lao động, góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình giảm nghèo, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh, tạo sự ổn định về chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, KTTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế: Phần lớn các HTX có quy mô sản xuất, dịch vụ nhỏ, chưa tạo được các chuỗi giá trị sản phẩm lớn, có tầm ảnh hưởng rộng, uy tín trên thị trường; so với các lĩnh vực khác, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ còn thấp; cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động HTX vừa thiếu, vừa lạc hậu; công tác tổ chức, quản lý HTX ở nhiều nơi còn thiếu chặt chẽ; các HTX chưa khai thác  và phát huy được nội lực và chưa khai thác được các điều kiện thuận lợi của địa phương.

Để  KTTT mà nòng cốt là HTX tiếp tục phát triển cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển KTTT của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị (nhất là cấp xã và Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT các cấp). Tập trung phát triển các HTX mới gắn với phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương như chè xanh, bưởi theo chuỗi giá trị ổn định và bền vững. Gắn phát triển HTX với phát triển làng nghề. Thu hút các HTX liên kết với các thành phần kinh tế khác đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thường xuyên nắm bắt tình hình, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của HTX, từ đó có cơ sở tham mưu, đề xuất ban hành, điều chỉnh cơ chế, chính sách về phát triển KTTT phù hợp, tạo động lực khuyến khích HTX phát triển. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí để kịp thời phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả của HTX đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thành Nam
-Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang