Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Xây dựng huyện Lâm Thao  phát triển toàn diện, bền vững

Thứ năm, 30/07/2020, 17:51:19
Print + | - Font Size: A
Xây dựng huyện Lâm Thao  phát triển toàn diện, bền vững

Xây dựng huyện Lâm Thao  phát triển toàn diện, bền vững

A Font Size: - | +

chu-tich-tham-san-xuat-cty-toan-cau-xanh-vina-1596106296
Lãnh đạo huyện thăm dây chuyền sản xuất của Công ty Toàn cầu xanh Vina.

>>> Đảng bộ huyện Lâm Thao - Bước tiến sau một nhiệm kỳ

PTĐT - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lâm Thao sẽ tập trung thực hiện hiệu quả khâu đột phá về: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển, trọng tâm là phát triển nông nghiệp, đô thị và thương mại dịch vụ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM) theo hướng xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên, khoáng sản, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong sản xuất và sinh hoạt để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Nhằm khai thác tốt các tiềm năng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, huyện tập trung thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế. Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước, truyền thông; rà soát, bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực, các trung tâm xã, thị trấn, các cụm dân cư; công khai quy hoạch làm cơ sở để thu hút đầu tư. 

Đối với các lĩnh vực kinh tế, huyện tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa cận đô thị; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Đặc biệt, sẽ chỉ đạo rà soát, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh nông sản chủ lực, có lợi thế của huyện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ dồn đổi, tích tụ đất đai hình thành các trang trại, vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, giá trị của sản phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chế biến với công nghệ hiện đại. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp; đưa các sản phẩm nông nghiệp vào các siêu thị, trung tâm thương mại. Quan tâm hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế HTX, kinh tế trang trại; lựa chọn, hỗ trợ một số HTX, trang trại có tiềm năng phát triển để phát huy vai trò tổ chức sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, từ đó nhân rộng trên địa bàn. 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo hướng xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện sẽ tập trung chỉ đạo chú trọng xây dựng môi trường; chỉnh trang cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; xử lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp, nước thải ở khu dân cư... Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM và đô thị văn minh”; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; phấn đấu đến năm 2025 thu nhập của người dân nông thôn tăng gấp 1,3 lần so năm 2020.

Tranh thủ tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ NSNN, huyện đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên đầu tư cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất hàng hóa chủ lực, nhất là hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (tại các xã: Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Tứ Xã). Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành các dự án: Nâng cấp cải tạo tuyến đường 324B đoạn từ Cao Xá đi Bản Nguyên và các dự án trọng điểm của huyện; đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư hạ tầng y tế, giáo dục- đào tạo, văn hóa, thể thao, môi trường, hạ tầng thương mại dịch vụ và thông tin truyền thông.

Để CN-TTCN  và xây dựng phát triển, cùng với tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao để thu hút các dự án vào đầu tư, huyện tăng cường chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư mới sớm đi vào hoạt động. Khuyến khích thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông sản, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực, không ô nhiễm môi trường, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách của huyện. Đồng thời tạo điều kiện về mặt bằng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh. 

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị, bên cạnh tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển các ngành dịch vụ: Siêu thị, trung tâm thương mại; dịch vụ lưu trú, vận tải, ngân hàng, bảo hiểm, thông tin truyền thông..., huyện chú trọng phát triển hệ thống các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân nhằm tăng khả năng cung ứng vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và phát huy hiệu quả hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn. Trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch các vị trí phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ như: Khu vực dọc 2 bên đường tránh 32C; đường 324 Cao Xá -Sơn Vi... Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, đưa các làng nghề truyền thống và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn vào các tour du lịch của tỉnh để phát triển du lịch. Chỉ đạo triển khai các dự án phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các thị tứ (dự án xây dựng khu dân cư mới tại xã Tứ Xã giai đoạn 2; khu đồng Nhà Lạnh, khu cầu Giáy - giếng Bầu thị trấn Lâm Thao, khu Đồng Khống thị trấn Hùng Sơn...). Thực hiện quy hoạch khu dân cư tại các xã theo hướng phát triển không gian quy hoạch đô thị. 

Huyện sẽ tập trung củng cố quan hệ sản xuất, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển các loại hình kinh tế, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã... Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, khuyến khích các loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường nông thôn gắn với duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới. Hỗ trợ các loại hình doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cùng phát triển. Cùng với đó, sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản, từ đó điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng sản xuất, nhằm phát triển nông nghiệp hàng hóa cận đô thị. Phát triển nông nghiệp cần gắn với phát triển đô thị và thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng huyện Lâm Thao thành vùng quê đáng sống, giàu đẹp và hiện đại.

Trần Hoài Giang
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang