Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 14-6-2017