Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 15-6-2017