Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 10-10-2017