Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 02-11-2017