Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 18-12-2017