Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 27-12-2017