Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 29-12-2017