Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 03-1-2018