Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 01-02-2018