Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 09-03-2018