Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 21-03-2018