Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 28-03-2018