Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 12-3-2018