Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 20-04-2018