Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 23-5-2018