Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 31-05-2018