Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 4-5-2018