Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 01-6-2018