Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 08-06-2018