Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 11-07-2018