Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 16-07-2018