Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 23-07-2018