Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 04-07-2018