Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 03-10-2018