Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 05-10-2018