Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 6-11-2018