Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 22-05-2019