Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 20-5-2019