Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 5-6-2019