Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 7-6-2019