Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 10/6/2019