Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 13/06/2019