Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 26-7-2019