Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 14-8-2019