Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 21-8-2019