Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 29-8-2019