Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 28-8-2019