Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 30-8-2019