Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 25-9-2019