Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 6-9-2019