Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 1-10-2019