Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 11-10-2019