Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 30-9-2019