Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 29-11-2019