Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 17-1-2020