Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 30-01-2020