Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 13-1-2020